Bản giới thiệu thông tin  bộ về  hội đầu Trái phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU & DỊCH VỤ SOLEIL cho các Nhà đầu tư. Các thông tin cụ thể sẽ được công bố theo bản công bố  thông tin của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU & DỊCH VỤ SOLEILvà Sở Giao dịch Chứng khoán Nội theo quy định. 

XEM THÊM


ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA